Trott IL

Sportsplan

Sportsplan

Sjå vedlegg til høgre.

Formålet med sportslig utvalg

Ivareta klubbens etterlevelse av den sportslige modellen, sportsplanen  - og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ynskjer. 

Vidare forholde seg til, og etterleva interne og overordneda retningslinjer frå NFF.

Definerte ansvarsområder:

  • Rådgivende organ for styret i sportslege spørsmål

  • Rådgivende organ for trenarar i sportslege spørsmål

  • Overvåka at sportslege retningslinjer vert fulgt

  • Avdømming der det er sportslege motsetningar og det som er i strid med NFFs reglement.

Møter

Sportslig utvalg skal ha minimum 4 faste møte i året (1. pr kvartal). Ytterligere møteaktivitet avstemmes etter behov meldt inn/fanget opp i blant klubbens trenere/ledere/spillere/foreldre.

Sportslig leder har ansvar for å sende innkallinger, sette agenda, lede møter samt føre referat.

Sportslig utvalg har tett kontakt med trenere/lagledere på alle nivå.

Når det gjelder ansvarsområder for de enkelte rollene er dette beskrevet i Sportsplanen.

 

Sportsleg leiar barneidrett
- Overordna ansvar for all sportsleg aktivitet frå 6 til og med 12 år.
- Sjå til og bidra rundt oppstarten av lag i august/september (oppstartsansvarleg har hovudansvaret).
- Hovudansvar for at sportsplanen blir revidert/gjennomgått årleg på hausten saman med sportsleg leiar ungdom og vaksenidrett.
- Har saman med sportsleg utval siste ordet i all hospitering der trenarane ikkje klarer å bli einige.
- Tar saker frå barneidretten inn i sportsleg utval, dersom det oppstår noko som klubben må ta stilling til.
- Har overordna ansvar for å implementera sportsplanen i laga innanfor ansvarsområdet.
- Er styremedlem.


Sportsleg leiar ungdom og vaksenidrett
- Overordna ansvar for all sportsleg aktivitet frå 13 år til senior.
- Hovudansvaret for at sportsplanen blir revidert/gjennomgått årleg på hausten saman med sportsleg leiar for barneidretten.
- Har saman med sportsleg utval siste ordet i all hospitering der trenarane ikkje klarer å bli einige.
- Har ansvar for å tilsette seniortrenarar saman med trenarkoordinator.
- Har ansvaret for å implementera sportsplanen i laga innanfor ansvarsområdet.
- Tar saker frå ungdom og vaksenidretten inn i sportsleg utval, dersom det oppstår noko som klubben må ta stilling til.
- Er styremedlem.


Trenarkoordinator
- Ansvarleg for at sportsplanen vert lagt til grunn for gjennomføring av aktiviteten i Trott.
- Ansvarleg for å utarbeida ein struktur på korleis trenarmøta i klubben skal organiserast. Gjennomføra tre møter i året.
- Sjå til og bidra rundt oppstarten av lag i august/september (oppstartsansvarleg har hovudansvaret).
- Sørga for at det vert arrangert eit foreldremøte per kull i forkant av lagspåmeldinga.
- Sørga for at den delen av sportsplanen som er relevant for kullet vert presentert på møtet.
- Vera ein ressursperson for trenarane i Trott, både når det gjeld faglege og praktiske spørsmål.
- Kartleggja kompetanse og bidra til at alle trenarane har nødvendig utdanning.
- Legge til rette for rekruttering av nye trenarar.
- Få det formelle på plass ved engasjement  av nye trenarar.


Sportsleg medlem barneidrett
- Skal hjelpa sportsleg leiar i barneidretten og vera ein støttespelar for han/ho.
- Bidra aktivt med å implementera sportsplanen.


Sportsleg medlem ungdom og vaksenidrett
- Skal hjelpa sportsleg leiar i ungdom og vaksenidretten og vera ein støttespelar for han/ho.
- Bidra aktivt med å implementera sportsplanen.


Spelarutviklar
- Ansvar for totalbelastninga til spelarar som er inne på sone-, krets-, rogion- og landslag.
- Ansvar for innmelding av spelarar til spelarutviklingstiltak i regi av krets.
- Kontakt med sone-, krets-, region- og landslagstrenarane.


Aktivitetsleiar/Inspirasjonskoordinator
- Ansvar for open hall-arrangement.
- Ansvar for å lage inspirasjonssamlingar som er retta mot spelarane spesielt, som til dømes
- Haldningsskapande arbeid
- Kosthaldsforedrag
- Utvikling av «trott-spelaren»
- Samlingar med profilar
 

Trott IL
Postboks 790, 5404 STORD
trott@sklbb.no

Ansvarlig Web redaktør: Geir E Aga

Bankkonto 3520.07.19237

Flest mogeleg lengst mogeleg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift